Úvod

Občianske združenie Útulok šťastný psík prevádzkuje útulok pre opustené,túlave a týrane zvieratá

            Otvorené  pre verejnosť a  venčenie psíkov 

Nedeľa od 8:30 - do 11:00 hod.

Zmena času venčenia od budúcej nedele 30.6.2024 do 25.8.2024 bude (z dôvodu teplejšieho počasia ) venčenie dopoludnia od 8.30 hod do 11.00 hod. Nezabudnite, že minimálny čas venčenia psíka je 45 minút. Od 8,30 hod do 10.15 hod je možné si vyzdvihnúť útulkáča na venčenie a do 11.00 hod vrátiť do útulku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

IBAN: SK47 0900 0000  0005 2446 1182

číslo účtu : 0524461182/0900 Slovenská sporiteľňa

SWIFT: GIBASKBX

Fio banka pre ČR    : 2901727388/2010
IBAN:  SK68 8330 0000 0029 0172 7388
SWIFT/BIC : FIOZSKBAXXX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Útulok šťastný psík, Matejovce nad Hornádom 147,

 053 21 Matejovce nad Hornádom

kontakt :  0905 940 861,  0915508652 ; mail: utuloksp@gmail.com

Priatlia a milovníci psíkov  naše tlačivá na staihnutie  na poukázanie 2 % nájdte tu nižšie pod textom .

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

Potvrdenie príjmu: stiahnuť
Vyhlásenie: stiahnuť


 Rozhodli ste sa prísť venčiť psíkov ?

 

- venčiar vstupuje do útulku na základe pokynu služby v útulku
- venčiar preberá plnú zodpovednosť za jemu zverené zviera počas venčenia od jeho prevzatia až po odovzdaniu útulku.
- venčiar sa zaväzuje na venčenie využívať čas na to určený
- Venčiar sa preukáže preukazom venčiara, ktorý je platný spolu s OP
- Preukaz venčiara je vystavený na meno venčiara a nie je prenosný na inú osobu.
- venčiar sa v areáli útulku zdržiava len na nevyhnutný čas spojený s úkonmi súvisiacimi s vydaním a odovzdaním psa.
- do útulku sa vstupuje na základe vyzvania, dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.
- venčiaci je povinný počas venčenia dodržiavať VZN obce.
- Minimálna doba venčenia jedného psíka je 60 min, ktoré plynú od doby odchodu z útulku so psíkom na prechádzku.
- Posledných 45 min pred ukončením času určeného na venčenie sa už psíci nepreberajú na venčenie.
- počas venčenia je venčiaci povinný mať psa na vodidle a vyhýbať sa kontaktu s inými psíkmi a ľuďmi.
- počas venčenia je zakázane kŕmiť psíkov
- počas venčenia je zakázané umožniť psíkovi piť vodu z mlák a jesť čo nájde počas prechádzky.
- Počas venčenia s psíkmi nebehať, nakoľko nemáte informácie o ich zdravotnom stave a zároveň nemáte potrebné informácie o psíkovi
- Počas venčenia psíka nepúšťame z vôdzky. Psík sa nemôže pohybovať sám, neustále má venčiar psíka na vôdzke
- venčiar je povinný vrátiť psíka do útulku zbaveného prípadných nečistôt.
- venčiar vstupuje do areálu útulku z venčenia so psíkom len na základe pokynu osoby určenej, ktorá vydáva a preberá psíkov na a z venčenia.
- psíka vždy vedie osoba, ktorá psíka z útulku prevzala a zároveň ho vráti osobne nie prostredníctvom ďalšej osoby, alebo maloletej osoby
- venčiar musí byť dospelá osoba – vek 18 rokov
- mladistvá osoba vo veku od 15 r– do 18 r., len na základe podpísania dohody zákonným zástupcom
- Osoby mladšie ako 15 rokov v našom útulku nevenčia
- V prípade, že prídete na venčenie s deťmi mladších ako 15 rokov musíte zabezpečiť ochranu detí a psíka. Deti do 15 rokov nevenčia samé ! Vždy ma psíka na vôdzke plnoletá osoba.
- Počas venčenia je povinnosťou zabezpečiť, aby nedochádzalo fyzickému a psychickému násiliu na zvierati.
- Venčiaci berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť za prípadne ujmy na zdraví a majetku seba , dieťaťa a psa jemu zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí sebe alebo iným ľudom a zvieratám na zdraví a majetku počas venčenia
- Venčiar nemôže byť maloletá osoba
- Venčiar berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť za prípadne ujmy na zdraví psa zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí sebe alebo iným ľudom a zvieratám na zdraví a majetku počas venčenie
- Pri nedodržaní podmienok Útulok šťastný psík odstupuje od podpísanej dohody o venčení.
Nové dohody o venčení budú v útulku pripravené . Preukaz venčiara bude vydaný na požiadanie za príspevok 2,5 eur.
Ďakujeme, že Vám nie je ľahostajný osud útulkáčov a prídete im spríjemniť prechádzkou ich život v útulku, nech neostanú bez povšimnutia. Prechádzka, pohladenie a Vaša spoločnosť je pre nich neopísateľná pomoc . Určite ich potešia a veľmi pomôžu aj Vaše dary, ktoré im môžete priniesť na venčenie👉dobrotky👉granulky(Eminent, Brit, Cibau)👉konzervy👉deky👉hračky 👉Savo.

                           

    
Adopcia psíkov :  
                      Účastníci uzatvárajú túto zmluvu o zverení zvieraťa 

1.žiadateľ preberá starostlivosť o zviera na vlastné náklady

2.žiadateľ zviera opatrí menovkou so svojou adresou a psa zaeviduje na mestskom, alebo         obecnom príslušnom úrade.

3.žiadateľ bude dodržiavať platnú legislatívu o chove zvierat a príslušné VZN danej obce, alebo mestá v súvislostí so zvereným zvieraťom

3 a) psík v byte  musí byť pravidelne venčený, psík na dvore nesmie byť držaný na reťazi!

   b)Zviera musí mať zabezpečené denné kŕmenie a vždy musí byť zabezpečený prístup k vode na pitie

  c) Zviera musí mať pravidelné prehliadky u veterinára: kontrola zdravotného stavu, nepovinné a zo zákona povinné očkovania – besnota, pravidelné odčervovanie, starostlivosť o chrup.

 d) Osvojiteľ  v maximálnej možnej miere zabezpečí zvieratku spoločnosť členov rodiny, denné aktivity (voľný pohyb, venčenie, hry)  

4. žiadateľ zviera nepoužije na reprodukciu

5.žiadateľ je povinný , informovať útulok o stave zvierať /úhyn, strata a iné/  telefonický, mailom alebo písomnou formou  .    

6. žiadateľ je povinný a zároveň sa zaväzuje, že do doby 12 mesiacov od prevzatia   starostlivostí  zvieraťa zabezpečí kastráciu zvieraťa.

7.žiadateľ musí zviera vrátiť v prípade, že sa našiel jeho pôvodný majiteľ. Žiadateľ má však právo žiadať od majiteľa úhradu nákladov vynaložené na zviera.

8. žiadateľ každé disponovanie so zvieraťom bude konzultovať s útulkom(zmena adresy, úmrtie a pod.)

9.žiadateľ sa stáva vlastníkom jemu zvereného zvieraťa po uplynutí 12 mesiacov ( po dobu 12 je držiteľ) odo dňa prevzatia zvieraťa z útulku

10.žiadateľ sa zaväzuje, že jemu zverené zviera nebude držane na reťazi ani v nevyhovujúcich podmienkach, že na zvierati nebude páchať fyzické a psychické násilie.

11.Osvojiteľ nesmie jemu zverené zviera (psíka) predať, alebo darovať tretej osobe bez písomného súhlasu útulku.

12. Osvojiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zdravotným stavom psa, s jeho povahou a temperamentom a je si vedomý, že povaha a zdravie psa sa vekom môže meniť a tým sa zaväzuje mu prispôsobiť potrebnú veterinárnu starostlivosť, výchovu a výcvik.

13.Osvojiteľ sa zaväzuje zabrániť nežiaducemu rozmnožovaniu psa, zabrániť možnému úteku psa a pohybu psa na verejnom priestranstve bez dozoru, zabrániť útoku psa na človeka alebo na iné zviera. V prípade, že tomuto nezabráni, preberá na seba všetku zodpovednosť za škody spôsobené psíkom.

14.V prípade, že sa osvojiteľ z akýchkoľvek príčin rozhodne vrátiť psa, je si vedomý, že adopčný poplatok mu nebude vrátený. 

15.zriadenec útulku po preukázaní originálu zmluvy má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavania podmienok tejto zmluvy

 

16. v prípade nedodržania podmienok dohodnutých touto zmluvou žiadateľom, bude jemu zverené zviera odobraté, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov na zverené zviera  

 

Príspevok  za zverenie psíka osvojiteľovi  60 eur.( preukaz očkovací, kompletné  očkovanie, čip, kastrácia, antiparazitika )

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.

Zmluvne strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne

 

podpisujú.

                                                                                                                   

kontakt:

0905 940 861 ,

0915 508 652 

 e-mail: utuloksp@gmail.com

 

 

 

Dnes je nedeľa, 21. júl 2024
2024-06-24 12:53:43
Zmena času venčenia od budúcej nedele 30.6.2024 do 25.8.2024 bude (z dôvodu teplejšieho počasia ) venčenie dopoludnia od 8.30 hod do 11.00 hod. Nezabudnite, že minimálny čas venčenia psíka je 45 minút. Od 8,30 hod do 10.15 hod je možné si vyzdvihnúť útulkáča na venčenie a do 11.00 hod vrátiť do útulku.
Meno:
Heslo:
 
sloboda zvierat

Miloj Spiš

CELKOVO: 3157317
DNES: 424
© 2010 Útulok Šťastný psík | design webing.sk