Úvod

Občianske združenie Útulok šťastný psík prevádzkuje útulok pre opustené, túlavé a týrané zvieratká.

    Otvorené  pre verejnosť a  venčenie psíkov

 

    PO až  PI: zatvorené

   SO : od 14.00 hod - 16.00 hod

   NE:  zatvorené

 

 

0524461182/0900 Slovenská sporiteľňa 

 IBAN: SK 4709 0000 0000 05244 61182,      SWIFT: GIBASKBX

 Útulok šťastný psík, Matejovce nad Hornádom 147, 053 21 Matejovce nad Hornádom

  Telefón: 0905 940 861, e-mail: utuloksp@post.sk

  

  Formulár na poukazanie 2 % dane stiahnete TU

Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov stiahnite TU

 

 
  •  Verejná zbierka č. 805-2015-012407, 
  • pokladničky: - Hodinárstvo Kusnyer, Zimná 40, Spišská Nová Ves
  •                         - Veterinárna ambulancia MVDr. Korim a MVDr.Korimová
  •                         - Sklo porcelán, Krompachy, M-Glass
  •                         - Ovocie zelenina, Kostolná 34, Spišské Vlachy
  •   alebo na   účet zbierky : SK 1309000000005078199059
Ak ste sa rozhodli prísť venčiť psíkov tu sú podmienky venčenie:

Dohoda o venčení

Účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení, ktoré môže prebiehať

                                    za  týchto podmienok                                              

- účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení na dobu určitú odo dňa podpísania do 31.12.2014.-   dobrovoľník preberá plnú zodpovednosť za zverené  zviera /psa/ počas venčenia od jeho prevzatia až po odovzdaniu útulku.-  dobrovoľník sa zaväzuje na venčenie využívať čas na to určený.- dobrovoľník v areáli útulku sa zdržiava len na nevyhnutný čas spojený s úkonmi súvisiacimi s vydaním a odovzdaním psa. - dobrovoľník vstupuje do útulku na základe vyzvania, dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť.-  dobrovoľník je povinný  počas venčenia dodržiavať VZN obce. - dobrovoľník počas venčenia je povinný mať psa na vodidle a vyhýbať sa kontaktu s cudzími psami a ľuďmi.- dobrovoľník je povinný  vrátiť  psa do útulku zbaveného prípadných nečisto. - dobrovoľník vstupuje do areálu útulku z venčenia so psíkom len na základe pokynu osoby určenej ktorá vydáva a preberá psíkov z venčenia. - dobrovoľník musí byť dospelá osoba – vek 18 rokov.- dobrovoľník mladistvá osoba  vo veku od 15 r. – do  18 r., len na základe podpísania tejto dohody  zákonným zástupcom, kde svojím podpisom zákonný zástupca berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví  a majetku svojho dieťaťa  a psa jemu zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenia.- dobrovoľník nemôže byť maloletá osoba. -  dohoda sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.- dobrovoľník berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví psa zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenie.

                           

    Adopcia psíkov :  

Najprv o adopcií dôkladne premýšľajte a položte si pár otázok

- prečo vlastne chcem psíka z útulku?

- mám čas sa venovať psíkovi?

- dokážem mu dať lásku a starostlivosť aj niekoľko rokov?

- viem finančné zabazpečiť potreby psa?

Psy z útulku zažili poväčšine veľa zlého, mnohí boli týraní. Nový a krásny život.

- dohodnúť návštevu útulku telefonický alebo mailom

- ak nemáte vybratého konkretného psíka ochotne poradíme.

Psíkov na držanie na reťazi nedávame.

 Nie je našou povinnosťou vydať každému záujemcovi psíka. Je   potrebné  uvedomiť  si, že psík  hľadá " domov ". Domov a nie ďalšie utrpenie.  V útulku sú poväčšine týrané psíky, preto je potrebné uvedomiť si, že takýto psík potrebuje oveľa väčšiu pozornosť , trpezlivosť a lásku.

 - Umiestnených psíkov kontrolujeme

- pri prevzatí psíka sa píše "Zmluva o zverení zvieraťa" ktorý obdržíte a odovzdáme   Vám očkovací  preukaz

- donieste si obojok a vodítko

- poplatok  za psíka   je  40 eur

Účastníci uzatvárajú túto zmluvu o zverení zvieraťa 

Podmienky adopcie psíka z útulku:

-   žiadateľ preberá starostlivosť o zviera na vlastné náklady -  žiadateľ zviera opatrí menovkou so svojou adresou a psa zaeviduje na príslušnom mestskom, alebo  obecnom úrade. - žiadateľ bude dodržiavať platnú legislatívu o chove zvierat a príslušné VZN danej obce, alebo mestá v súvislostí so zvereným zvieraťom -   žiadateľ zviera nepoužije na reprodukciu - žiadateľ je povinný  informovať útulok o stave zvieraťa telefonický, mailom alebo písomnou formou  prvý krát po týždni , druhý krát po mesiaci  a  tretí krát po 3 mesiacoch odo dňa prevzatia zvieraťa s útulku.    - žiadateľ je povinný a zároveň sa zaväzuje, že do doby 18 mesiacov od prevzatia   starostlivostí  zvieraťa zabezpečí kastráciu zvieraťa na vlastné náklady. - žiadateľ musí zviera vrátiť v prípade, že sa našiel jeho pôvodný majiteľ. Žiadateľ má však právo žiadať od majiteľa úhradu nákladov vynaložené na zviera.  - žiadateľ každé disponovanie so zvieraťom bude konzultovať s útulkom(zmena adresy, úmrtie a pod.). - žiadateľ sa stáva vlastníkom jemu zvereného zvieraťa po uplynutí 18 mesiacov  odo dňa prevzatia zvieraťa z útulku.- žiadateľ sa zaväzuje, že jemu zverené zviera nebude držane na reťazi ani v nevyhovujúcich podmienkach, že na zvierati nebude páchať fyzické a psychické násilie - zriadenec útulku po preukázaní originálu zmluvy má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavania podmienok tejto zmluvy.-  v prípade nedodržania podmienok dohodnutých touto zmluvou žiadateľom, bude jemu zverené zviera odobraté, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov na jemu zverené zviera. -  adopčný príspevok  je 40 eur.-  zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.- Zmluvne strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

                                                                                                                   

kontakt:

 0905 940 861 , 0915 508 652

 e-mail: utuloksp@post.sk

utuloksp@post.sk

 

 

Dnes je streda, 1. jún 2016
2016-05-20 21:44:39
OZNAM Zajtra- sobota 21.5.2016 venčíme ako obvykle od 14 hod do 16 hod. Tešia sa na Vás a prechádzky s Vami útulkáči.
2015-12-08 16:55:05
Verejná zbierka č. 805-2015-012407, pokladničky: - Hodinárstvo Kusnyer, Zimná 40, Spišská Nová Ves - Veterinárna ambulancia MVDr. Korim a MVDr.Korimová - Sklo porcelán, Krompachy, M-Glass - Ovocie zelenina, Kostolná 34, Spišské Vlachy alebo na účet zbierky : SK 1309000000005078199059
Meno:
Heslo:
 
Tatramat

nadácia Pontis

nadácia J&T

royal canin

bachove kvapky

tesco

petcenter

sloboda zvierat

kaercher

podlahové kúrenie warmup

CELKOVO: 1004471
DNES: 209
© 2010 Útulok Šťastný psík | design webing.sk