Úvod

Občianske združenie Útulok šťastný psík prevádzkuje útulok pre opustené, túlavé a týrané zvieratká.

    Otvorené  pre verejnosť a  venčenie psíkov

OZNAM
!!!!!!!!ZMENA VENČENIA v najbližších týždňoch takto:
sobota (21.1.)- zatvorené
nedeľa(22.1.)- venčenie od 13.00 hod do 15.00 hod
sobota (28.1.) - zatvorené
sobota (4.2) - zatvorené
nedeľa (5.2.) venčenie od 13 .00 hod do 15.00 hod
sobota (11.2) venčenie od 13.00 hod do 15.00 hod
sobota (18.2) venčenie od 13 do hod do 15.00 hod
sobota(25.2) - zatvorené

 

PO až PI-zatvorené

SOBOTA : od 13.00 hod  do 15.00 hod

NEDEĽA: zatvorené

 

 

0524461182/0900 Slovenská sporiteľňa 

 IBAN: SK 4709 0000 0000 05244 61182,

 SWIFT: GIBASKBX

 Útulok šťastný psík, Matejovce nad Hornádom 147, 053 21 Matejovce nad Hornádom

  Telefón: 0905 940 861   e-mail: utuloksp@post.sk                             

  Formulár na poukazanie 2 % dane stiahnete TU

Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov stiahnite TU

 

Ak ste sa rozhodli prísť venčiť psíkov tu sú podmienky venčenie:

Dohoda o venčení

Účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení, ktoré môže prebiehať za  týchto podmienok                                              

- účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení dobrovoľník preberá plnú zodpovednosť za zverené  zviera /psa/ počas venčenia od jeho prevzatia až po odovzdaniu útulku.

 dobrovoľník sa zaväzuje na venčenie využívať čas na to určený.

- dobrovoľník v areáli útulku sa zdržiava len na nevyhnutný čas spojený s úkonmi súvisiacimi s vydaním a odovzdaním psa.

- dobrovoľník vstupuje do útulku na základe vyzvania, dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť. dobrovoľník je povinný  počas venčenia dodržiavať VZN obce. 

- dobrovoľník počas venčenia je povinný mať psa na vodidle a vyhýbať sa kontaktu s cudzími psami a ľuďmi.

- dobrovoľník je povinný  vrátiť  psa do útulku zbaveného prípadných nečisto.

- dobrovoľník vstupuje do areálu útulku z venčenia so psíkom len na základe pokynu osoby určenej ktorá vydáva a preberá psíkov z venčenia.

- dobrovoľník musí byť dospelá osoba – vek 18 rokov.

- dobrovoľník a  mladistvá osoba  vo veku od 15 r. – do  18 r., len na základe podpísania tejto dohody dobrovoľníkom alebo  zákonným zástupcom, kde svojím podpisom berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví  a majetku seba , dieťaťa  a psa jemu zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenia.- dobrovoľník nemôže byť maloletá osoba.

-  dohoda sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.- dobrovoľník berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví psa zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenie.

                           

    Adopcia psíkov :  

Najprv o adopcií dôkladne premýšľajte a položte si pár otázok

- prečo vlastne chcem psíka z útulku?

- mám čas sa venovať psíkovi?

- dokážem mu dať lásku a starostlivosť aj niekoľko rokov?

- viem finančné zabazpečiť potreby psa?

Psy z útulku zažili poväčšine veľa zlého, mnohí boli týraní.  V novom domove potrebujú lásku a trpezlivosť a viac času venovať sa im.

- dohodnúť návštevu útulku telefonický alebo mailom

- ak nemáte vybratého konkretného psíka ochotne poradíme.

Psíkov na držanie na reťazi nedávame.

 Nie je našou povinnosťou vydať každému záujemcovi psíka. Je   potrebné  uvedomiť  si, že psík  hľadá " domov ". Domov a nie ďalšie utrpenie.  V útulku sú poväčšine týrané psíky, preto je potrebné uvedomiť si, že takýto psík potrebuje oveľa väčšiu pozornosť , trpezlivosť a lásku.

- V prípade záujmu o psíka je potrebné telefonický sa dohodnúť na predkontrole

(predkontrola zahrňa - obhliadku miesta, kde ma psík žiť)

 - Umiestnených psíkov kontrolujeme

- pri prevzatí psíka sa píše "Zmluva o zverení zvieraťa" ktorú obdržíte a odovzdáme     Vám očkovací  preukaz

- donieste si obojok a vodítko

- poplatok  za psíka   je  40 eur

Účastníci uzatvárajú túto zmluvu o zverení zvieraťa 

Podmienky adopcie psíka z útulku:

-   žiadateľ preberá starostlivosť o zviera na vlastné náklady -  žiadateľ zviera opatrí menovkou so svojou adresou a psa zaeviduje na príslušnom mestskom, alebo  obecnom úrade. - žiadateľ bude dodržiavať platnú legislatívu o chove zvierat a príslušné VZN danej obce, alebo mestá v súvislostí so zvereným zvieraťom

-   žiadateľ zviera nepoužije na reprodukciu

- žiadateľ je povinný  informovať útulok o stave zvieraťa telefonický, mailom alebo písomnou formou  prvý krát po týždni , druhý krát po mesiaci  a  tretí krát po 3 mesiacoch odo dňa prevzatia zvieraťa s útulku.   

- žiadateľ je povinný a zároveň sa zaväzuje, že do doby 18 mesiacov od prevzatia   starostlivostí  zvieraťa zabezpečí kastráciu zvieraťa na vlastné náklady.  

- žiadateľ musí zviera vrátiť v prípade, že sa našiel jeho pôvodný majiteľ. Žiadateľ má však právo žiadať od majiteľa úhradu nákladov vynaložené na zviera. 

- žiadateľ každé disponovanie so zvieraťom bude konzultovať s útulkom(zmena adresy, úmrtie a pod.).

 - žiadateľ sa stáva vlastníkom jemu zvereného zvieraťa po uplynutí 18 mesiacov  odo dňa prevzatia zvieraťa z útulku.- žiadateľ sa zaväzuje, že jemu zverené zviera nebude držane na reťazi ani v nevyhovujúcich podmienkach, že na zvierati nebude páchať fyzické a psychické násilie

 - zriadenec útulku po preukázaní originálu zmluvy má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavania podmienok tejto zmluvy.-  v prípade nedodržania podmienok dohodnutých touto zmluvou žiadateľom, bude jemu zverené zviera odobraté, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov na jemu zverené zviera.

 -  adopčný príspevok  je 40 eur.-  zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.- Zmluvne strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

                                                                                                                   

kontakt:

 0905 940 861 , 0915 508 652

 e-mail: utuloksp@post.sk

utuloksp@post.sk

 

 

Dnes je utorok, 24. január 2017
2017-01-17 23:17:34
OZNAM !!!!!!!!ZMENA VENČENIA v najbližších týždňoch takto: sobota (21.1.)- zatvorené nedeľa(22.1.)- venčenie od 13.00 hod do 15.00 hod sobota (28.1.) - zatvorené sobota (4.2) - zatvorené nedeľa (5.2.) venčenie od 13 .00 hod do 15.00 hod sobota (11.2) venčenie od 13.00 hod do 15.00 hod sobota(18.2) venčenie od 13 do hod do 15.00 hod sobota(25.2) - zatvorené
Meno:
Heslo:
 
Tatramat

nadácia Pontis

nadácia J&T

royal canin

bachove kvapky

tesco

petcenter

sloboda zvierat

kaercher

podlahové kúrenie warmup

CELKOVO: 1807437
DNES: 4385
© 2010 Útulok Šťastný psík | design webing.sk