Úvod

Občianske združenie Útulok šťastný psík prevádzkuje útulok pre opustené,túlave a týrane zvieratá

            Otvorené  pre verejnosť a  venčenie psíkov                      

                         

      utorok od 13:00 hod do 15:30 hod

štvrtok od 13.00 do 15.30 hod. 

          sobota od 13.00 hod do 15.30 hod.               

Venčenie v útulku bude pokračovať   každý utorok, štvrtok a sobotu za prísnych hygienických opatrení, ktoré schválil krízový štáb. Na venčenie je potrebné ➡️vopred si telefonicky dohodnúť čas venčenia (tak, aby sa v útulku mohlo nachádzať max 5 osôb)                   ➡️rúška sú povinné.                              ➡️pri vstupe dezinfekcia rúk.                   ❌❌❌ Upravujeme čas venčenia v soboty od 10.00 hod 15.30 hod, tak aby bolo možné zabezpečiť venčenie psíkov bez zhromažďovania ❌❌❌.           ❗❗❗Čas venčenia musí byť vopred telefonicky dohodný na tel čísle 0905940861 ❗❗❗Venčiaci, ktorí  nebudú objednaný, nebude vstup do útulku umožnený. 

📌 FINANČNÁ POMOC:


SK: SK47 0900 0000 0005 2446 1182

SWIFT: GIBASKBX


CZ: 2901727388/2010


Poznámka: "Vierka " 


Ďakujeme a prosíme, držte prsty. 🙏🙏🙏

 

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE aktulizujeme až 1.2.2020

Potvrdenie príjmu: stiahnuť
Vyhlásenie: stiahnuť IBAN: SK47 0900 0000 0005 2446 1182

číslo účtu : 0524461182/0900 Slovenská sporiteľňa

SWIFT: GIBASKBX

 

 Fio banka pre ČR    : 2901727388/2010

 IBAN:  SK68 8330 0000 0029 0172 7388

SWIFT/BIC : FIOZSKBAXXX

Útulok šťastný psík, Matejovce nad Hornádom 147,

 053 21 Matejovce nad Hornádom

kontakt : 0905 940 861,  0915508652,         

utuloksp@gmail.com,  utuloksp@post.sk

  

Rozhodli ste sa  prísť venčiť psíkov : podmienky venčenie:

 

Účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení, ktoré môže prebiehať za  týchto podmienok                                              

- účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení dobrovoľník preberá plnú zodpovednosť za zverené  zviera /psa/ počas venčenia od jeho prevzatia až po odovzdaniu útulku.

 dobrovoľník sa zaväzuje na venčenie využívať čas na to určený.

- dobrovoľník v areáli útulku sa zdržiava len na nevyhnutný čas spojený s úkonmi súvisiacimi s vydaním a odovzdaním psa.

- dobrovoľník vstupuje do útulku na základe vyzvania, dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť. dobrovoľník je povinný  počas venčenia dodržiavať VZN obce. 

- dobrovoľník počas venčenia je povinný mať psa na vodidle a vyhýbať sa kontaktu s cudzími psami a ľuďmi.

- dobrovoľník je povinný  vrátiť  psa do útulku zbaveného prípadných nečisto.

- dobrovoľník vstupuje do areálu útulku z venčenia so psíkom len na základe pokynu osoby určenej ktorá vydáva a preberá psíkov z venčenia.

- dobrovoľník musí byť dospelá osoba – vek 18 rokov.

- dobrovoľník a  mladistvá osoba  vo veku od 15 r. – do  18 r., len na základe podpísania tejto dohody dobrovoľníkom alebo  zákonným zástupcom, kde svojím podpisom berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví  a majetku seba , dieťaťa  a psa jemu zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenia.- dobrovoľník nemôže byť maloletá osoba.

-  dohoda sa vyhotovuje  jeden originál.- dobrovoľník berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví psa zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenie.

                           

    Adopcia psíkov :  


Najprv o adopcií psíka dôkladne premýšľajte a položte si pár 
dôležitých otázok: 
- prečo chcem psíka práve z útulku?
- mám čas sa venovať psikovi?
- dokážem mu dať lásku a starostlivosť niekoľko rokov?
- viem finanče zabezpečiť potreby psíka? 
Psíkovia z útulku majú za sebou veľa zlých skúsenosti , viem akceptovať
jeho vnímanie okolia a trpezlivo mu pomáhať prekonať jeho strach prípadne iné.?
- dohodnúť návštevu útulku telefonický alebo mailom
- ak nemáte vybratého konkretného psíka ochotne poradíme. 

Psíkov na držanie na reťazi nedávame.

 Nie je našou povinnosťou vydať každému záujemcovi psíka. Je   potrebné  uvedomiť  si, že psík  hľadá " domov ". Domov a nie ďalšie utrpenie.  V útulku sú poväčšine týrané psíky, preto je potrebné uvedomiť si, že takýto psík potrebuje oveľa väčšiu pozornosť , trpezlivosť a lásku.

- V prípade záujmu o psíka je potrebné telefonický sa dohodnúť na predkontrole

(predkontrola zahrňa - obhliadku miesta, kde ma psík žiť)

 - Umiestnených psíkov kontrolujeme

- pri prevzatí psíka sa píše "Zmluva o zverení zvieraťa" ktorú obdržíte a odovzdáme     Vám očkovací  preukaz

- donieste si obojok a vodítko

- poplatok  za psíka   je  40 eur

Účastníci uzatvárajú túto zmluvu o zverení zvieraťa 

Podmienky adopcie psíka z útulku:

-   žiadateľ preberá starostlivosť o zviera na vlastné náklady -  žiadateľ zviera opatrí menovkou so svojou adresou a psa zaeviduje na príslušnom mestskom, alebo  obecnom úrade. - žiadateľ bude dodržiavať platnú legislatívu o chove zvierat a príslušné VZN danej obce, alebo mestá v súvislostí so zvereným zvieraťom

-   žiadateľ zviera nepoužije na reprodukciu

- žiadateľ je povinný  informovať útulok o stave zvieraťa telefonický, mailom alebo písomnou formou  prvý krát po týždni , druhý krát po mesiaci  a  tretí krát po 3 mesiacoch odo dňa prevzatia zvieraťa s útulku.   

- žiadateľ je povinný a zároveň sa zaväzuje, že do doby 18 mesiacov od prevzatia   starostlivostí  zvieraťa zabezpečí kastráciu zvieraťa na vlastné náklady.  

- žiadateľ musí zviera vrátiť v prípade, že sa našiel jeho pôvodný majiteľ. Žiadateľ má však právo žiadať od majiteľa úhradu nákladov vynaložené na zviera. 

- žiadateľ každé disponovanie so zvieraťom bude konzultovať s útulkom(zmena adresy, úmrtie a pod.).

 - žiadateľ sa stáva vlastníkom jemu zvereného zvieraťa po uplynutí 18 mesiacov  odo dňa prevzatia zvieraťa z útulku.- žiadateľ sa zaväzuje, že jemu zverené zviera nebude držane na reťazi ani v nevyhovujúcich podmienkach, že na zvierati nebude páchať fyzické a psychické násilie

 - zriadenec útulku po preukázaní originálu zmluvy má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavania podmienok tejto zmluvy.-  v prípade nedodržania podmienok dohodnutých touto zmluvou žiadateľom, bude jemu zverené zviera odobraté, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov na jemu zverené zviera.

 -  adopčný príspevok  je 40 eur.-  zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.- Zmluvne strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

                                                                                                                   

kontakt:

0905 940 861 ,

0915 508 652 

 e-mail: utuloksp@gmail.com

 

 

 

Dnes je štvrtok, 22. október 2020
2020-10-12 09:57:33
Venčenie v útulku bude pokračovať každý utorok, štvrtok a sobotu za prísnych hygienických opatrení, ktoré schválil krízový štáb. Na venčenie je potrebné ➡️vopred si telefonicky dohodnúť čas venčenia (tak, aby sa v útulku mohlo nachádzať max 5 osôb) ➡️rúška sú povinné. ➡️pri vstupe dezinfekcia rúk. ❌❌❌ Upravujeme čas venčenia v soboty od 10.00 hod 15.30 hod, tak aby bolo možné zabezpečiť venčenie psíkov bez zhromažďovania ❌❌❌. ❗❗❗Čas venčenia musí byť vopred telefonicky dohodný na tel čísle 0905940861 ❗❗❗Venčiaci, ktorí nebudú objednaný, nebude vstup do útulku umožnený.
2020-10-06 20:47:30
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3350553758314474&id=105681566135059
Meno:
Heslo:
 
sloboda zvierat

Miloj Spiš

CELKOVO: 2724416
DNES: 90
© 2010 Útulok Šťastný psík | design webing.sk