Úvod

Občianske združenie Útulok šťastný psík prevádzkuje útulok pre opustené,túlave a týrane zvieratá

    Otvorené  pre verejnosť a  venčenie psíkov                                                                                         

PO-ST-PI  zatvorené

UT, ŠT,  SO- od 12.00 hod  do 15.00 hod 

NE -  zatvorené 

Kalendár 2020

K🤗Náš nástenný kalendár je tu.🍀 🔝Nádherné fotky, 🔝väčšie kolonky a🔝 par riadkov navyše na vaše poznámky.🔝 Krátke príbehy alebo🔝 zaujímavé informácie ci 🔝krásne citáty to všetko nájdete v našom kalendári. Tento nádherný a prakticky kalendár môžte získať za príspevok od 7,80 eur od dnes, buď priamo v útulku, alebo nám napíšte v správe utuloksp@gmail.com . Kúpou kalendára podporíte útulkáčov a zároveň získate nádherný kalendár na rok 2020. 🍀

ZAPOJTE SA DO VIANOČNEJ PÄŤKY 

Darujte Útulku symbolických 5 Eúr a hrajte o fantastické ceny

CENY DO SÚŤAŽE VENOVALI
M-Glass - Martin Kollárik Krompachy
Júlia Harčárová Avon
Dámska moda a líčenie – Bc. Soňa Kováčová
IRIAN SAM
Zároveň ďakujeme všetkým anonymným darcom

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaž organizuje ‘Združenie Útulok Šťastný Psík’ v období od 1.12.2019 do 20.12.2019
Do žrebovania budú zaradení všetci, ktorí prispejú sumou 5 Eúr v období od 1.12.2019 do 20.12.2019
Finančný príspevok v minimálnej hodnote 5 Eúr je potrebné previesť na číslo účtu útulku: 0524461182/0900 (zo zahraničia: IBAN: SK4709000000000524461182 SWIFT: GIBASKBX). POZNÁMKA: Pri bankovom prevode je potrebené uviesť adresu a telefónne číslo odosielateľa, ako aj heslo “SÚŤAŽ”. Tieto údaje je potrebné vpísať do kolónky ‘poznámka pre prijímateľa’
Súťažiaci sa možu zapojiť do súťaže viackrát, a to zaslaním väčšiej sumy ako 5 Eúr, pokiaľ táto suma bude deliteľná piatimi; napr. 10 Eur = súťažiaci bude zaradený do súťaže 2-krát.
Výhercu vyžrebuje, pán Jozef Slivenský, reportér televízie TA3, dňa 22.12.2019
Výherca bude oboznámený telefonicky
Výherca si bude mať možnosť vyzdvihnúť cenu na adrese útulku, prípadne mu bude cena zaslaná poštou
Mená výhercov budú zároveň zverejnené na sociálnej sieti Facebook
Zapojením sa do súťaže, znamená že dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu mena a priezviska na výhernej listine.

https://www.facebook.com/utulokstastnypsik/photos/a.700943589942184/2478330428870149/?type=3&theater

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

Potvrdenie príjmu: stiahnuť
Vyhlásenie: stiahnuť

https://www.utulok.webing.sk/upload/images/51193446_2055598131143383_1847196736007700480_o.jpg

 

 IBAN: SK47 0900 0000 0005 2446 1182

číslo účtu : 0524461182/0900 Slovenská sporiteľňa

SWIFT: GIBASKBX

 

 Fio banka pre ČR     : 2901727388/2010

 IBAN:  SK68 8330 0000 0029 0172 7388

SWIFT/BIC : FIOZSKBAXXX

Útulok šťastný psík, Matejovce nad Hornádom 147,

 053 21 Matejovce nad Hornádom

kontakt : 0905 940 861,  0915508652,         

utuloksp@gmail.com,  utuloksp@post.sk

  

Rozhodli ste sa  prísť venčiť psíkov : podmienky venčenie:

 

Účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení, ktoré môže prebiehať za  týchto podmienok                                              

- účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení dobrovoľník preberá plnú zodpovednosť za zverené  zviera /psa/ počas venčenia od jeho prevzatia až po odovzdaniu útulku.

 dobrovoľník sa zaväzuje na venčenie využívať čas na to určený.

- dobrovoľník v areáli útulku sa zdržiava len na nevyhnutný čas spojený s úkonmi súvisiacimi s vydaním a odovzdaním psa.

- dobrovoľník vstupuje do útulku na základe vyzvania, dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť. dobrovoľník je povinný  počas venčenia dodržiavať VZN obce. 

- dobrovoľník počas venčenia je povinný mať psa na vodidle a vyhýbať sa kontaktu s cudzími psami a ľuďmi.

- dobrovoľník je povinný  vrátiť  psa do útulku zbaveného prípadných nečisto.

- dobrovoľník vstupuje do areálu útulku z venčenia so psíkom len na základe pokynu osoby určenej ktorá vydáva a preberá psíkov z venčenia.

- dobrovoľník musí byť dospelá osoba – vek 18 rokov.

- dobrovoľník a  mladistvá osoba  vo veku od 15 r. – do  18 r., len na základe podpísania tejto dohody dobrovoľníkom alebo  zákonným zástupcom, kde svojím podpisom berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví  a majetku seba , dieťaťa  a psa jemu zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenia.- dobrovoľník nemôže byť maloletá osoba.

-  dohoda sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.- dobrovoľník berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví psa zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenie.

                           

    Adopcia psíkov :  

Najprv o adopcií dôkladne premýšľajte a položte si pár otázok
- prečo vlastne chcem psíka z útulku?
- mám čas sa venovať psíkovi?
- dokážem mu dať lásku a starostlivosť aj niekoľko rokov?
- viem finančné zabazpečiť potreby psa?
Psy z útulku zažili poväčšine veľa zlého, mnohí boli týraní.  V novom domove potrebujú lásku a trpezlivosť a viac času venovať sa im. 
- dohodnúť návštevu útulku telefonický alebo mailom
- ak nemáte vybratého konkretného psíka ochotne poradíme. 

Psíkov na držanie na reťazi nedávame.

 Nie je našou povinnosťou vydať každému záujemcovi psíka. Je   potrebné  uvedomiť  si, že psík  hľadá " domov ". Domov a nie ďalšie utrpenie.  V útulku sú poväčšine týrané psíky, preto je potrebné uvedomiť si, že takýto psík potrebuje oveľa väčšiu pozornosť , trpezlivosť a lásku.

- V prípade záujmu o psíka je potrebné telefonický sa dohodnúť na predkontrole

(predkontrola zahrňa - obhliadku miesta, kde ma psík žiť)

 - Umiestnených psíkov kontrolujeme

- pri prevzatí psíka sa píše "Zmluva o zverení zvieraťa" ktorú obdržíte a odovzdáme     Vám očkovací  preukaz

- donieste si obojok a vodítko

- poplatok  za psíka   je  40 eur

Účastníci uzatvárajú túto zmluvu o zverení zvieraťa 

Podmienky adopcie psíka z útulku:

-   žiadateľ preberá starostlivosť o zviera na vlastné náklady -  žiadateľ zviera opatrí menovkou so svojou adresou a psa zaeviduje na príslušnom mestskom, alebo  obecnom úrade. - žiadateľ bude dodržiavať platnú legislatívu o chove zvierat a príslušné VZN danej obce, alebo mestá v súvislostí so zvereným zvieraťom

-   žiadateľ zviera nepoužije na reprodukciu

- žiadateľ je povinný  informovať útulok o stave zvieraťa telefonický, mailom alebo písomnou formou  prvý krát po týždni , druhý krát po mesiaci  a  tretí krát po 3 mesiacoch odo dňa prevzatia zvieraťa s útulku.   

- žiadateľ je povinný a zároveň sa zaväzuje, že do doby 18 mesiacov od prevzatia   starostlivostí  zvieraťa zabezpečí kastráciu zvieraťa na vlastné náklady.  

- žiadateľ musí zviera vrátiť v prípade, že sa našiel jeho pôvodný majiteľ. Žiadateľ má však právo žiadať od majiteľa úhradu nákladov vynaložené na zviera. 

- žiadateľ každé disponovanie so zvieraťom bude konzultovať s útulkom(zmena adresy, úmrtie a pod.).

 - žiadateľ sa stáva vlastníkom jemu zvereného zvieraťa po uplynutí 18 mesiacov  odo dňa prevzatia zvieraťa z útulku.- žiadateľ sa zaväzuje, že jemu zverené zviera nebude držane na reťazi ani v nevyhovujúcich podmienkach, že na zvierati nebude páchať fyzické a psychické násilie

 - zriadenec útulku po preukázaní originálu zmluvy má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavania podmienok tejto zmluvy.-  v prípade nedodržania podmienok dohodnutých touto zmluvou žiadateľom, bude jemu zverené zviera odobraté, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov na jemu zverené zviera.

 -  adopčný príspevok  je 40 eur.-  zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.- Zmluvne strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

                                                                                                                   

kontakt:

 0905 940 861 , 0915 508 652

 e-mail: utuloksp@post.sk

utuloksp@post.sk

 

 

Dnes je piatok, 17. január 2020
2019-12-10 01:41:50
❄❄❄ZAPOJTE SA DO VIANOČNEJ PÄŤKY ❄❄❄ ✴Darujte Útulku symbolických 5 Eúr a hrajte o fantastické ceny✴ ❤CENY DO SÚŤAŽE VENOVALI❤ M-Glass - Martin Kollárik Krompachy Júlia Harčárová Avon Dámska moda a líčenie – Bc. Soňa Kováčová IRIAN SAM Zároveň ďakujeme všetkým anonymným darcom ▶▶PODMIENKY SÚŤAŽE◀◀ ♣Súťaž organizuje ‘Združenie Útulok Šťastný Psík’ v období od 1.12.2019 do 20.12.2019 ♣Do žrebovania budú zaradení všetci, ktorí prispejú sumou 5 Eúr v období od 1.12.2019 do 20.12.2019 ♣Finančný príspevok v minimálnej hodnote 5 Eúr je potrebné previesť na číslo účtu útulku: 0524461182/0900 (zo zahraničia: IBAN: SK4709000000000524461182 SWIFT: GIBASKBX). POZNÁMKA: Pri bankovom prevode je potrebené uviesť adresu a telefónne číslo odosielateľa, ako aj heslo “SÚŤAŽ”. Tieto údaje je potrebné vpísať do kolónky ‘poznámka pre prijímateľa’ ♣Súťažiaci sa možu zapojiť do súťaže viackrát, a to zaslaním väčšiej sumy ako 5 Eúr, pokiaľ táto suma bude deliteľná piatimi; napr. 10 Eur = súťažiaci bude zaradený do súťaže 2-krát. ♣Výhercu vyžrebuje, pán Jozef Slivenský, reportér televízie TA3, dňa 22.12.2019 ♣Výherca bude oboznámený telefonicky ♣Výherca si bude mať možnosť vyzdvihnúť cenu na adrese útulku, prípadne mu bude cena zaslaná poštou ♣Mená výhercov budú zároveň zverejnené na sociálnej sieti Facebook ♣Zapojením sa do súťaže, znamená že dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu mena a priezviska na výhernej listine.
2019-10-14 23:27:34
🤗Náš nástenný kalendár je tu.🍀 🔝Nádherné fotky, 🔝väčšie kolonky a🔝 par riadkov navyše na vaše poznámky.🔝 Krátke príbehy alebo🔝 zaujímavé informácie ci 🔝krásne citáty to všetko nájdete v našom kalendári. Tento nádherný a prakticky kalendár môžte získať za príspevok od 7,80 eur od dnes, buď priamo v útulku, alebo nám napíšte v správe utuloksp@gmail.com Kúpou kalendára podporíte útulkáčov a zároveň získate nádherný kalendár na rok 2020. 🍀
Meno:
Heslo:
 
sloboda zvierat

CELKOVO: 2616068
DNES: 396
© 2010 Útulok Šťastný psík | design webing.sk