Úvod

Občianske združenie Útulok šťastný psík prevádzkuje útulok pre opustené,túlave a týrane zvieratá

            Otvorené  pre verejnosť a  venčenie psíkov 

        

  Milí priatelia venčenie 🦮  máme v

    sobotu od 13.00 hod do 15.30 hod.               

*********************************************************************

IBAN: SK47 0900 0000 0005 2446 1182

číslo účtu : 0524461182/0900 Slovenská sporiteľňa

SWIFT: GIBASKBX

**********************************************************************

 Fio banka pre ČR    : 2901727388/2010

 IBAN:  SK68 8330 0000 0029 0172 7388

SWIFT/BIC : FIOZSKBAXXX

 

Útulok šťastný psík, Matejovce nad Hornádom 147,

 053 21 Matejovce nad Hornádom

kontakt :  0905 940 861,  0915508652,         

utuloksp@gmail.com


SK: SK47 0900 0000 0005 2446 1182     SLSP

SWIFT: GIBASKBX

                    CZ: 2901727388/2010 Fio Banka

 

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

Potvrdenie príjmu: stiahnuť
Vyhlásenie: stiahnuť


 

 Rozhodli ste sa prísť venčiť psíkov ?

Podmienky venčenia:
- účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení venčiar preberá plnú zodpovednosť za zverené zviera /psa/ počas venčenia od jeho prevzatia až po odovzdaniu útulku.
- venčiar sa zaväzuje na venčenie využívať čas na to určený.
- venčiar sa v areáli útulku zdržiava len na nevyhnutný čas spojený s úkonmi súvisiacimi s vydaním a odovzdaním psa.
- do útulku sa vstupuje na základe vyzvania, dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.
-venčiaci je povinný počas venčenia dodržiavať VZN obce.
- počas venčenia je venčiaci povinný mať psa na vodidle a vyhýbať sa kontaktu s cudzími psami a ľuďmi.
- venčiar je povinný vrátiť psa do útulku zbaveného prípadných nečisto.
- venčiar vstupuje do areálu útulku z venčenia so psíkom len na základe pokynu osoby určenej ktorá vydáva a preberá psíkov z venčenia.
- venčiar musí byť dospelá osoba – vek 18 rokov.
- mladistvá osoba vo veku od 15 r– do 18 r., len na základe podpísania dohody zákonným zástupcom
- Venčiaci berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť za prípadne ujmy na zdraví a majetku seba , dieťaťa a psa jemu zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí sebe alebo iným ľudom a zvieratám na zdraví a majetku počas venčenia.
- Venčiar nemôže byť maloletá osoba.
- Venčiar berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť za prípadne ujmy na zdraví psa zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí sebe alebo iným ľudom a zvieratám na zdraví a majetku počas venčenie.

                           

    Adopcia psíkov :  


Najprv o adopcií psíka dôkladne premýšľajte a položte si pár 
dôležitých otázok: 
- prečo chcem psíka práve z útulku?
- mám čas sa venovať psikovi?
- dokážem mu dať lásku a starostlivosť niekoľko rokov?
- viem finanče zabezpečiť potreby psíka? 
Psíkovia z útulku majú za sebou veľa zlých skúsenosti , viem akceptovať
jeho vnímanie okolia a trpezlivo mu pomáhať prekonať jeho strach prípadne iné.?
- dohodnúť návštevu útulku telefonický alebo mailom
- ak nemáte vybratého konkretného psíka ochotne poradíme. 

Psíkov na držanie na reťazi nedávame.

 Nie je našou povinnosťou vydať každému záujemcovi psíka. Je   potrebné  uvedomiť  si, že psík  hľadá " domov ". Domov a nie ďalšie utrpenie.  V útulku sú poväčšine týrané psíky, preto je potrebné uvedomiť si, že takýto psík potrebuje oveľa väčšiu pozornosť , trpezlivosť a lásku.

- V prípade záujmu o psíka je potrebné telefonický sa dohodnúť na predkontrole

(predkontrola zahrňa - obhliadku miesta, kde ma psík žiť)

 - Umiestnených psíkov kontrolujeme

- pri prevzatí psíka sa píše "Zmluva o zverení zvieraťa" ktorú obdržíte a odovzdáme     Vám očkovací  preukaz

- donieste si obojok a vodítko

- poplatok  za psíka   je  60 eur

- podmienkov vek nad 18 rokov

 

                            Účastníci uzatvárajú túto zmluvu o zverení zvieraťa 

1.žiadateľ preberá starostlivosť o zviera na vlastné náklady

2.žiadateľ zviera opatrí menovkou so svojou adresou a psa zaeviduje na mestskom, alebo         obecnom príslušnom úrade.

3.žiadateľ bude dodržiavať platnú legislatívu o chove zvierat a príslušné VZN danej obce, alebo mestá v súvislostí so zvereným zvieraťom

3 a) psík v byte  musí byť pravidelne venčený, psík na dvore nesmie byť držaný na reťazi!

   b)Zviera musí mať zabezpečené denné kŕmenie a vždy musí byť zabezpečený prístup k vode na pitie

  c) Zviera musí mať pravidelné prehliadky u veterinára: kontrola zdravotného stavu, nepovinné a zo zákona povinné očkovania – besnota, pravidelné odčervovanie, starostlivosť o chrup.

 d) Osvojiteľ  v maximálnej možnej miere zabezpečí zvieratku spoločnosť členov rodiny, denné aktivity (voľný pohyb, venčenie, hry)  

4. žiadateľ zviera nepoužije na reprodukciu

5.žiadateľ je povinný , informovať útulok o stave zvierať /úhyn, strata a iné/  telefonický, mailom alebo písomnou formou  .    

6. žiadateľ je povinný a zároveň sa zaväzuje, že do doby 12 mesiacov od prevzatia   starostlivostí  zvieraťa zabezpečí kastráciu zvieraťa.

7.žiadateľ musí zviera vrátiť v prípade, že sa našiel jeho pôvodný majiteľ. Žiadateľ má však právo žiadať od majiteľa úhradu nákladov vynaložené na zviera.

8. žiadateľ každé disponovanie so zvieraťom bude konzultovať s útulkom(zmena adresy, úmrtie a pod.)

9.žiadateľ sa stáva vlastníkom jemu zvereného zvieraťa po uplynutí 12 mesiacov ( po dobu 12 je držiteľ) odo dňa prevzatia zvieraťa z útulku

10.žiadateľ sa zaväzuje, že jemu zverené zviera nebude držane na reťazi ani v nevyhovujúcich podmienkach, že na zvierati nebude páchať fyzické a psychické násilie.

11.Osvojiteľ nesmie jemu zverené zviera (psíka) predať, alebo darovať tretej osobe bez písomného súhlasu útulku.

12. Osvojiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zdravotným stavom psa, s jeho povahou a temperamentom a je si vedomý, že povaha a zdravie psa sa vekom môže meniť a tým sa zaväzuje mu prispôsobiť potrebnú veterinárnu starostlivosť, výchovu a výcvik.

13.Osvojiteľ sa zaväzuje zabrániť nežiaducemu rozmnožovaniu psa, zabrániť možnému úteku psa a pohybu psa na verejnom priestranstve bez dozoru, zabrániť útoku psa na človeka alebo na iné zviera. V prípade, že tomuto nezabráni, preberá na seba všetku zodpovednosť za škody spôsobené psíkom.

14.V prípade, že sa osvojiteľ z akýchkoľvek príčin rozhodne vrátiť psa, je si vedomý, že adopčný poplatok mu nebude vrátený. 

15.zriadenec útulku po preukázaní originálu zmluvy má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavania podmienok tejto zmluvy

 

16. v prípade nedodržania podmienok dohodnutých touto zmluvou žiadateľom, bude jemu zverené zviera odobraté, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov na zverené zviera  

 

Príspevok  za zverenie psíka osvojiteľovi  60 eur.( preukaz očkovací, kompletné  očkovanie, čip, kastrácia, antiparazitika )

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.

Zmluvne strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne

 

podpisujú.

                                                                                                                   

kontakt:

0905 940 861 ,

0915 508 652 

 e-mail: utuloksp@gmail.com

 

 

 

Dnes je štvrtok, 16. september 2021
Momentálne nemáme žiadne novinky
Meno:
Heslo:
 
sloboda zvierat

Miloj Spiš

CELKOVO: 2839834
DNES: 309
© 2010 Útulok Šťastný psík | design webing.sk